Cebuano

Hiligaynon

Tagalog

English

More
 
ANG LOVE LETTER NG AMA
Aking Anak,...
Marahil hindi mo Ako kilala, subalit batid ko ang lahat tungkol sa iyo
Awit 139:1

Batid ko kapag ika'y nakaupo at kapag ika'y nakatindig
Awit 139:2

Batid ko ang lahat ng gawain mo
Awit 139:3

Maging ang mga buhok mo sa ulo ay aking nabibilang
Mateo 10:29-31

Pagkat ika'y nilikha sa aking wangis
Genesis 1:27

Sa akin ika'y buhay, nakakakilos at ganap
Gawa 17:28

Pagkat ika'y nagbuhat sa akin
Gawa 17:28

Kilala na kita bago ka pa ipinaglihi
Jeremias 1:4-5

Hinirang na kita nang balakin ko ang paglikha
Efeso 1:11-12

Hindi ka isang pagkakamali, pagkat lahat ng araw mo'y nakatitik sa aking aklat
Awit 139:15-16

Aking itinakda ang panahon ng 'yong pagsilang at saan ka mananahan
Gawa 17:26

Buong ingat at buong inam kitang nilikha
Awit 139:14

Aking hinugis ang lahat mong sangkap sa sinapupunan ng 'yong ina
Awit 139:13

At iniluwal ka sa araw ng 'yong pagsilang
Awit 71:6

Ako'y di wastong pinakilala ng mga hindi nakakikilala sa akin
Juan 8:41-44

Hindi Ako malayo ni galit, sa halip Ako'y ganap na kapahayagan ng pag-ibig
1 Juan 4:16

At nasa 'kong puspusin kita ng aking pag-ibig
1 Juan 3:1

Dahil ika'y aking anak at Ako ang iyong ama
1 Juan 3:1

Aking ihahandog sa iyo ang higit pa sa maaaring ibigay ng iyong ama
Mateo 7:11

Dahil Ako ang ganap na ama
Mateo 5:48

Lahat ng mabuting kaloob na iyong tinatanggap ay galing sa aking kamay
Santiago 1:17

Pagkat Ako ang nagkakaloob at katatagpuin ko ang lahat ng iyong pangangailangan
Mateo 6:31-33

Aking plano para sa iyong kinabukasan ay laging puspos ng pag-asa
Jeremias 29:11

Pagkat ika'y mahal ko ng walang hanggang pag-ibig
Jeremias 31:3

Ang aking isipan patungkol sa iyo ay sindami ng buhangin sa dalampasigan
Awit 139:17-18

At Ako'y masayang aawit sa iyo ng may kagalakan
Sofonias 3:17

Ako'y di titigil sa paggawa ng mabuti sa'yo
Jeremias 32:40

Dahil ikaw ang aking pinakamamahal na kayamanan
Exodo 19:5

Aking nais na patatagin ka ng buong puso't kaluluwa ko
Jeremias 32:41

At nais kong ipahayag sa iyo ang mga dakila't mahihiwagang bagay
Jeremias 33:3

Kung Ako'y buong puso mong hahanapin, Ako'y iyong masusumpungan
Deuteronomio 4:29

Hanapin mo sa akin ang iyong kaligahayan at aking ibibigay ang mga naisin ng iyong puso
Awit 37:4

Pagkat Ako ang nagbigay ng iyong mga naisin
Filipos 2:13

Ako'y makagagawa ng higit sa iyong iniisip
Efeso 3:20

Dahil Ako ang iyong dakilang mang-aaliw
2 Tesalonica 2:16-17

Ako din ang Ama na aaliw sa iyo sa lahat ng kapighatian
2 Corinto 1:3-4

Kapag ika'y bigo, Ako'y malapit sa iyo
Awit 34:18

Tulad ng pagkanlong ng pastol sa isang tupa, Kinanlong kita palapit sa aking puso
Isaias 40:11

Isang araw papahirin ko ang bawat luha
sa iyong mga mata
Pahayag 21:3-4

At aking papawiin ang lahat ng hirap na iyong dinanas sa mundong ito
Pahayag 21:3-4

Ako ang iyong Ama, at iniibig kita gaya ng aking pag-ibig sa aking anak na si Jesus
Juan 17:23

Pagkat kay Jesus, ang pag-ibig ko sa iyo ay nahayag
Juan 17:26

Siya ang ganap na sinag ng aking pagka Diyos
Hebreo 1:3

Siya ay dumating upang ipakita na Ako ay panig sa iyo, at hindi laban sa iyo
Roma 8:31

At upang sabihin sa iyo na hindi ko binibilang ang iyong mga kasalanan
2 Corinto 5:18-19

Si Jesus ay namatay upang ikaw at Ako ay magkasundo
2 Corinto 5:18-19

Ang kanyang kamatayan ay naging ganap na kapahayagan na ng aking pag-ibig sa iyo
1 Juan 4:10

Aking ipinagkaloob ang lahat ng aking iniibig upang makamit ang iyong pag-ibig
Roma 8:31-32

Kung iyong tatanggapin ang kaloob ng aking anak na si Jesus, tinanggap mo rin Ako
1 Juan 2:23

At wala nang makapaghihiwalay sa iyo sa aking pag-ibig
Roma 8:38-39

Umuwi ka na sa akin at Ako'y magpapahanda ng pinakamalaking handaan na mangyayari sa langit
Lucas 15:7

Ako ang Ama sa pasimula pa, at palaging magiging Ama
Efeso 3:14-15

Ang tanong ay…
Maaari ba kitang maging anak?
Juan 1:12-13

Ako ay naghihintay sa iyo…
Lucas 15:11-32
Com amor, seu Pai,
Deus Todo Poderoso