Cebuano

Hiligaynon

Tagalog

English

More
 
Sulat sang Paghigugma sang emo Amay
Akon nga Anak...
Siguro indi mo pa Ako kilala, Pero bal an ko ang tanan nahanungud sa emo. Mga Salmo 139:1

Bal-an Ko kung ikaw naga pungko kag kung ikaw nag tindug. Mga Salmo 139:2

Bal-an Ko tanan mo nga ginahimo. Mga Salmo 139:3

Bisan ang mga buhok mo sa ulo Akon maisip. Mateo 10:29-31

Kay ikaw gintuga Ko nga kaangay Ko. Genesis 1:27

Sa Akon ikaw buhi, makahulag sang lubos. Binuhatan 17:28

Kay ikaw naghalin gid sa Akon. Binuhatan 17:28

Kilala na Kita bag o ka pa ginpanamkon. Jeremias 1:4-5

Ginpili Ko na ikaw bag o pa man sang ginsuguran ang pag tuga. Efeso 1:11-12

Indi ikaw isa ka sayup, kay ang tanan nga adlaw mo nakaletra na sa akon libro. Mga Salmo 139:15-16

Akon gintakna ang tiyempo sang emu pag bun-ag, kag kung diin ka magapuyo. Binuhatan 17:26

Bug-os Ko nga gin halungan ka, kag bug-os nga ginpaname ang pagtuga Ko sa emo. Mga Salmo 139:14

Akon ginhurma ang tanan nga sangkap sa tagu-angkan sang emo eloy. Mga Salmo 139:13

Kag ginpanganak ka sa adlaw sang emo pag bun-ag. Mga Salmo 71:6

Wala Ako pag ipakilala sang insakto sang mga nakakilala na sa akon. Juan 8:41-44

Indi Ako malayu kag akig, sabagay nga Ako lubos nga gapahayag sang paghigugma. 1 Juan:4:16

Ang sa Akon lang nga pun-an ta ikaw sang Akon paghigugma. 1 Juan 3:1

Bangud kay ikaw Akon anak, kag Ako ang emu Amay. 1 Juan 3:1

Akon ginahalad sa emo ang labaw pa sa puwede ihatag sang emu kalibutanon nga amay. Mateo 7:11

Kay Ako ang emu himpit nga Amay. Mateo 5:48

Ang tanan nga maayo nga dulot nga emo nabaton halin sa Akon mga kamut. Santiago 1:17

Kay Ako ang nagahatag kag pun-an Ko ang tanan, nga emu mga kinahanglan. Mateo 6:31-33

Ang plano Ko nga hatagan ka sang buasdamlag nga puno sang paglaum. Jeremias 29:11

Kay ang pag palangga Ko sa emu walay katubtuban. Jeremias 31:3

Ang Akon panghunahuna para sa emu daw balas kadamo nga ara sa mga baybayun. Mga Salmo 139:17-18

Kag Ako magkasadya nga mag amba para sa emu kalipayan. Sofonias 3:17

Indi Ako mag pundo sang paghimu sang mga maayo para sa emo. Jeremias 32:40

Kay ikaw ang Akon pinakapalangga kag manggad. Exodo 19:5

Ang gusto Ko nga palig-unon ka sang Akon tagipusu-on kag kalag. Jeremias 32:41

Kag gusto ko nga ibantala sa emo ang mga halangdon kag makatingala butang. Jeremias 33:3

Kay kung ako pangitaon mo sa bug-os mo nga tagipusoun, Ako emo gid masumalang. Deuteronomio 4:29

Pangitaa sa Akon ang emo kalipayan kag Akon ihatag ang tanan nga nahandum sang emo tagipusuon. Mga salmo 37:4

Kay Ako ang maga hatag sa emu sang emo mga gustuhon. Filipos 2:13

Ako makahimu sang labaw pa sang emu puwede mahimo. Efeso 3:20

Kay Ako ang emu halangdon nga tagapalig on kag kalipay. 2 Tesalonica 2:16-17

Ako man ang Amay nga manglipay sa emo tanan nga kalisud kag kabudlayan. 2 Corinto 1:3-4

Kung ikaw mapaslawan, ako maga palapit sa emu. Mga Salmo 34:18

Kapareho sang pagtatap sang esa ka pastol sang karneho, kuguson Ko ikaw malapit sa Akon tagipusuon. Isaias 40:11

Sa pila ka adlaw pahiran ko ang tagsa ka luha sa emu mga mata. Bugna 21:4

Akon dulaon ang tanan nga kabudlayan nga emu naangkun sa sine nga kalibutan. Bugna 21:3

Ako ang emu Amay, kag ginahigugma taka pareho sang Akon paghigugma Sa Akon anak nga si Hesus. Juan 17:23

Bangud sa kay Hesus ang akon paghigugma sa emu nabantala. Juan 17:26

Siya ang takos nga silak sang akon pagka Dios. Hebreo 1:3

Siya nag abot para ipakita nga Ako para sa emu, kag indi kontra sa emo. Roma 8:31

Kag para ipabalo sa emu nga indi ako mag isep sang emo mga sala. 2 Corinto 5:18-19

Si Hesus napatay para ikaw kag ako maghiusa. 2 Corinto 5:18-19

Ang eya kamatayun naging bug-os nga pag pagpahayag sang akon paghigugma sa emo. 1 Juan 4:10

Ihatag Ko tanan nga paghigugma ko sa emu, maangkon ko lang ang emo pagpalangga. Roma 8:31-32

Kung emo batunon ang tanyag sang Akon anak nga si Hesus,emo man Ako ginbaton. 1 Juan 2:23

Kag wala na sang makapabulag sang Akon paghigugma sa emo. Roma 8:38-39

Magkari kana sa Akon kay Ako mapahanda sang pinakadako nga handaan nga matabo sa langit. Lucas 15:7

Ako ang Amay sadto pa kag dalayun nga manging Amay. Efeso 3:14-15

Ang pamangkot….Puwede bala kita maging anak? Juan 1:12-13

Kay Ako magahulat gid sa emo... Lucas 15:11-32
Ang nagapalangga, Emo Amay,
Makakagahom nga Dios