Cebuano

Hiligaynon

Tagalog

English

More
 
ANG LOVE LETTER SA AMAHANG DIYOS
AKONG ANAK...
Siguro wala ka kaila kanako pero ako nakaila gayod kanimo. Salmo 139:1

Nahibalo ako kong kanus-a ka molingkod ug motindog. Salmo 139:2

Nahibalo ako sa tanan mong buhaton. Salmo 139:3

Bisan sa matag buhok sa imong ulo akong inihap. Mateo 10: 29-31

Kay gihimo ko ikaw sama sa akong panagway. Genesis 1:27

Ug tungod diha kanako ikaw nabuhi,namuhat ug nakabaton ug kinabuhi. Buhat 17:28

Kay ikaw man gikan kanako. Buhat 17:28

Nailhan ko na ikaw samtang anaa paka sulod sa tagoangkan sa imong inahan. Jeremias 1:4-5

Gipili ko ikaw sa dihang gi plano ko ang pagbuhat sa kalibutan. Efeso 1:11-12

Dili ikaw usa ka sayop tungod kay tanan nimong adlaw nahisulat na sa akong libro. Salmo 139:15-16

Ako ng gitakda ang saktong panahon sa imong pagkatawo ug ang dapit nga imong puy-an. Buhat 17:26

Katingalahan ug kahibulongan ang pagbuhat kanimo. Salmo 139:14

Ako ang nag-umol kanimo sa sabakan sa imong inahan. Salmo 139:13

Ug gipakatawo ko ikaw sa adlaw sa imong natawhan. Salmo 71:6

Sayop ang ilang pagkaila kanako sa mga tawong wala nakaila kong kinsa ako. Juan 8:41-44

Dili ako halayo ug masuk-onon hinoon ako ang hingpit na pamatuod sa gugma. 1 Juan 4:16

Ang akong pangandoy nga tagbawon ka sa akong gugma. 1 Juan 3:1

Tungod kay ikaw akong anak ug ako imong amahan. 1 Juan 3:1

Ihatag ko kanimo labaw pa sa ikahatag sa imong tawhanong amahan. Mateo 7:11

Kay ako ang hingpit nga Amahan. Mateo 5:48

Ang tanan maayong gasa nga imong naangkon gikan sa akong mga kamot. Santiago 1:17

Kay ako ang imong tagahatag ug pagatagboon nako ang tanan nimong kinahanglan. Mateo 6:31-33

Ang akong plano alang sa imong kaugmaon kanunay puno ug paglaom. Jeremias 29:11

Tungod kay gihigugma ko ikaw sa gugmang walay katapusan. Jeremias 31:3

Ang akong huna-huna alang kanimo sama sa kadaghanon sa baybay sa baybayon. Salmo 139:17-18

Ug magmalipayon ako diha kanimo uban sa pag-awit. Sofonias 3:17

Dili ako mohunong sa pagbuhat ug maayo kanimo. Jeremias 32:40

Kay ikaw ang akong bililhong bahandi. Exodo 19:5

Akong pangandoy na lig-onon ka tibook kong kasing-kasing ug kalag. Jeremias 32:41

Ug gusto nakong ipakita kanimo ang dagko ug makahibulongang mga butang. Jeremias 33:3

Kong pangitaon mo ako sa bug-os mong kasing-kasing makaplagan mo ako. Deuteronomio 4:29

Paglipay diha kanako ug ihatag ko kanimo ang tinguha sa imong kasing-kasing. Salmo 37:4

Tungod kay ako ang naghatag kanimo ana nga tinguha. Filipos 2:13

Makahimo ako labaw pa sa imong posibling gihuna-huna. Efeso 3:20

Tungod kay ako ang imong labaw nga magdadasig. 2 Tesalonica 2:16-17

Ako usab ang imong amahan nga nagadasig kanimo sa tanan nimong mga kagul-anan. 2 Corinto 1:3-4

Kong ang imong kasing-kasing nagmasulob-on haduol ako kanimo. Salmo 34:18

Sama sa pagkugos sa magbalantay sa karnero, gikugos ko ikaw suod sa akong kasing-kasing. Isaias 40:11

Usa unya ka adlaw akong pahiran ang matag luha sa imong mga mata. Gipadayag 21:3-4

Ug akong kuhaon ang tanang sakit nga imong giantos dinhi sa kalibotan. Gipadayag 21:3-4

Ako ang imong amahan ug gihigugma ko ikaw sama sa akong paghigugma sa akong anak nga si Hesus. Juan 17:23

Tungod diha kang Hesus ang akong gugma naipakita. Juan 17:26

Siya ang tukmang hulagway sa akong pagka Ako. Hebreo 1:3

Mianhi sya aron ipakita nga ako para kanimo ug dili batok kanimo. Roma 8:31

Ug sultihan ko ikaw nga wala nako bilanga ang imong mga sala. 2 Corinto 5:18-19

Si Hesus namatay aron ikaw ug ako mapasig-uli. 2 Corinto 5:18-19

Ang iyang kamatayon mao ang hingpit nga pagpakita sa akong gugma kanimo. 1 Juan 4:10

Akong gibiyaan ang tanang nakong gihigugma aron maangkon ko ang imong gugma. Roma 8:31-32

Kong dawaton mo ang regalo sa akong anak na si Hesus gidawat mo usab ako. 1 Juan 2:23

Ug wala na gayoy bisan unsa nga makapahimulag kanimo gikan sa akong gugma. Roma 8:38-39

Balik na kanako ug mahitabo ang pinaka dakong kombira na makita sa langit. Lucas 15:7

Ako kanunay ang Amahan ug magpabiling Amahan. Efeso 3:14-15

Ang akong pangutana… Mahimo ka bang akong anak? Juan 1:12-13

Naghulat ako kanimo. Lucas 15:11-32

Nagmahal kanimo,,
Imong Amahan Gamhanang Diyos


Mwani Father's Love Letter from Barry Adams on Vimeo.